NIVaM vydáva novú edíciu učebných materiálov so zameraním na rómsky jazyk, rómsku kultúru a rómsku históriu

Aktuality / 15.05.2024

V roku 2015 vydal Národný inštitút vzdelávania a mládeže v rámci projektu Spolu s Rómami dosiahneme viac, prvé publikácie pre pedagógov a pedagogičky a žiakov a žiačky.

 

Boli medzi nimi napr. vôbec po prvýkrát v histórií vydaná  Rómsko – slovenská čítanka pre 2.ročník alebo Školská sociálna práca so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít. Spolu 11 vydaných titulov tento rok doplnil NIVaM o ďalšie, ktoré je možné už teraz si bezplatne stiahnuť na web stránke projektu, alebo získať na vyžiadanie ich tlačenú verziu, ktorej sa vydal limitovaný počet kusov.

V novej edícii učebných materiálov môžu pedagógovia a pedagogičky získať napr. úplne po prvýkrát vydané Rómsko – slovenské čítanky pre 3. a 4.ročník spolu s pracovnými zošitmi.  Súčasťou vydania sú aj Rómsko-slovenský a slovensko-rómsky slovník pre pedagógov, Učebnica – Rómsky jazyk pre mierne pokročilých žiakov či Metodiky k histórii Rómov.

Rómsko-slovenský a slovensko-rómsky slovník pre pedagógov obsahuje niekoľko tisíc pojmov, ktorý učiteľom a učiteľkám pomôže pri využívaní rómskeho jazyka v komunikácii s rómskymi žiakmi a žiačkami a pri prekonávaní jazykovej bariéry. Slovník žiakom a žiačkam umožní rozširovať slovnú zásobu v rómskom, ale aj v slovenskom jazyku.

Rómsko-slovenské čítanky sú vypracované dvojjazyčne, a to v rómskom a slovenskom jazyku. Sú určené pre žiakov a žiačky primárneho vzdelávania. Zahŕňajú rómsko-slovenské texty na precvičovanie čitateľskej gramotnosti, práce s textom a čítania s porozumením. Cieľom takto pripravených textov je prostredníctvom rómskeho (materinského) jazyka rozvíjať jazykové kompetencie rómskych žiakov a žiačok v slovenskom jazyku, čo napomáha k zvýšeniu ich záujmu učiť sa a dosahovať lepšie učebné výsledky.

Učebnica Amari romaňi čhib II, rómsky jazyk pre mierne pokročilých je určená pre žiakov a žiačky stredných škôl, cieľom ktorej je pripraviť žiakov a žiačky na maturitnú skúšku z rómskeho jazyka (B1) a pripraviť žiakov a žiačky na pedagogickú či inú odbornú činnosť v rómskych komunitách. Metodiky k histórii Rómov sú vhodnou pomôckou pre učiteľov a učiteľky, ktorí učia a/alebo budú učiť rómsku kultúru a rómsku históriu v základných a stredných školách. Ich cieľom je rozšíriť možnosti posilnenia kultúrnej identity rómskych žiakov a žiačok a odstraňovania predsudkov a stereotypov voči rómskej menšine.

Vďaka patrí autorom, autorkám, spoluautorom a spoluautorkám a všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe a finalizácii učebných materiálov.

V prípade záujmu o tlačové verzie učebných materiálov, je možné kontaktovať PhDr. Jozefa Facunu, PhD., manažéra projektu Spolu s Rómami dosiahneme viac. Platí do vyčerpania zásob!

Kontakt: [email protected]

Aktivita bola realizovaná v rámci preddefinovaného projektu „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť  ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“. Projekt bol podporený v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov a financovaný z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov získal grant z Nórska prostredníctom Nórskych grantov v sume 1 105 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry, rómskej kultúry a rómskej histórie na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školských vzdelávacích programov škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania, demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Partner projektu: