Základné informácie o projekte

Názov projektu
Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov

Slogan projektu
Spolu s Rómami dosiahneme viac

Číslo projektu
LDIPP001

Trvanie projektu
máj 2020 – 30.04. 2024

Zdroje financovania
Projekt je financovaný z Nórskych grantov a zo  štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Medzinárodný partner projektu
Európske Wergeland Centrum, Oslo, Nórsko

Anotácia projektu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM), (pôvodne Štátny pedagogický ústav) je prijímateľom preddefinovaného projektu „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ známejší pod názvom „Spolu s Rómami dosiahneme viac“. Zámerom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školského vzdelávacieho programu škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania a demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Aktivity projektu sa upriamujú na:

-    tvorbu publikácií so zameraním na rómsky jazyk a literatúru, kultúru a históriu Rómov;

-    prípravu a realizáciu inovatívneho vzdelávania pre pedagógov MŠ, ZŠ a SŠ v oblastiach rómskeho jazyka, kultúry a histórie Rómov, inovatívnych vzdelávacích metód, výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu;

-    prípravu a realizáciu inovatívneho vzdelávanie pre školský manažment;

-    realizáciu konferencií a workshopov;

-    tvorbu metodologického (vzdelávacieho) portálu poskytujúceho výstupy tohto projektu ako aj ďalších výstupov projektov, ktoré realizoval ŠPÚ v predchádzajúcom období;

-    tlač publikácií.