Inovácia - Rómsky jazyk - Inklúzia

Výstupy projektu:

Inovovaný rámcový vzdelávací program rómskeho jazyka

Inovovaný rámcový vzdelávací program rómskeho jazyka, jazyková úroveň A1 (primárne vzdelávanie)

Inovovaný rámcový vzdelávací program rómskeho jazyka, jazyková úroveň A2 (nižšie stredné vzdelávanie)

Inovovaný rámcový vzdelávací program rómskeho jazyka, jazyková úroveň B1 (vyššie stredné vzdelávanie)

Inovovaný rámcový vzdelávací program rómskeho jazyka, jazyková úroveň B2 (vyššie stredné vzdelávanie)

Inovované európske jazykové portfólia

Inovované európske jazykové portfólio – Učenie sa rómskeho jazyka, jazyková úroveň A1 (žiaci vo veku 6 – 9 rokov)

Inovované európske jazykové portfólio – Učenie sa rómskeho jazyka, jazyková úroveň A2 (žiaci vo veku 10 – 14 rokov)

Jazykové portfólio – Učenie sa rómskeho jazyka, jazyková úroveň B1 (žiaci vo veku 15 – 18 rokov)

Jazykové portfólio – Učenie sa rómskeho jazyka, jazyková úroveň B2 (žiaci vo veku 15 – 18 rokov)

Rómsko-slovenský slovník

Príručka pre učiteľa - Ako používať inovované Jazykové portfólio – učenie sa rómskeho jazyka

Zborník z medzinárodnej konferencie: Inovácia-Rómsky jazyk-Inklúzia

Preklady do anglického jazyka

Innovated Framework Education Programme for Romani Language, LEVEL A1 (primary education)

Innovated Framework Education Programme for Romani Language, LEVEL A2 (lower secondary education)

Innovated Framework Education Programme for Romani Language, LEVEL B1 (higher secondary education)

Innovated Framework Education Programme for Romani Language, LEVEL B2 (higher secondary education)

Teacher´s handbook - How to Use Innovated Language Portfolio – Romani Language Learning