On-line vzdelávanie v oblastiach rómskeho jazyka a rómskej kultúry

NÁZOV PROJEKTU

On-line vzdelávanie v oblastiach rómskeho jazyka a rómskej kultúry

ČÍSLO PROJEKTU

20-150-02143

TRVANIE PROJEKTU

december 2020 – marec 2021

FINANČNÁ ALOKÁCIA

7 000 EUR

ZDROJE FINANCOVANIA

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

ANOTÁCIA PROJEKTU

V čase pandémie sa ukázala potreba zabezpečovať online vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov MŠ a ZŠ v oblastiach rómskeho jazyka a rómskej kultúry, pretože prístup k učebným zdrojom a edukácii v týchto oblastiach absentuje. Online vzdelávanie je veľmi potrebné, pretože zvyšuje motiváciu pedagógov aplikovať v praxi interkultúrne témy, ktoré vo veľkej miere zmierňujú napätia medzi Rómami a majoritou, zabraňuje prejavom intolerancie k rómskym deťom v škole i mimo školy.

Hlavný cieľ projektu:

Zvýšiť kľúčové profesijné kompetencie zamestnancov materských a základných škôl v oblastiach aplikovania interkultúrneho prístupu a inovatívnych vyučovacích metód. Zámerom je zachovanie, ochrana a rozvoj rómskej identity prostredníctvom rómskych kultúrnych hodnôt.

Špecifické ciele projektu:

Poskytnúť účastníkom projektu online vzdelávanie.

Oboznámiť účastníkov projektu s príkladmi dobrej praxe zamerané na zvyšovanie interkultúrneho porozumenia.

Zvýšiť záujem účastníkov projektu o poznatky z rómskeho jazyka, rómskej histórie a tradičnej rómskej kultúry.

Vytvoriť zázemie pre kontinuálne vzdelávanie dospelých v rómskom jazyku, rómskej histórie a tradičnej rómskej kultúry.

Plagát k projektu

Plagát

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

1. Vypracovanie návrhov online vzdelávania a technická podpora (štruktúra, koncept, vizualizácia).

2. 1x online workshop s expertmi pre rómsku kultúru, rómsky jazyk a interkultúrny dialóg.

3. Realizácia vzdelávania vrátane technického zabezpečenia (2x webinár).
  Webinár 1: Motivácia k učeniu sa aj prostredníctvom rómskeho jazyka (18.02. 2021)
  Webinár 2: Zoznámme sa s históriou a kultúrou Rómov (23. 02. 2021)
  Webinár 3: Príklady dobrej praxe v oblasti vzdelávania žiakov z rómskych komunít (25. 02. 2021)

4. Vyhodnotenie projektu.

 

Koordinátor projektu:

PhDr. Jozef Facuna, PhD.

Tel. kontakt: 02/ 49276 209

Email: [email protected]