V podpore vzdelávania rómskych žiakov sa podarilo zrealizovať viacero úspešných krokov.

Aktuality / 05.06.2024

Svoje výsledky sumarizuje tematický projekt s medzinárodnou participáciou.

 

Snaha odstraňovať spoločenské predsudky voči Rómom, adresná pomoc pre pedagógov vyučujúcich rómskych žiakov a úsilie tvoriť na školách bezpečné a inkluzívne prostredie pre všetky deti má reálnu podobu. Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) predstavuje konkrétne čísla a výsledky štvorročnej realizácie projektu známeho ako Spolu s Rómami dosiahneme viac.  

 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) realizoval v období od mája 2020 do apríla 2024 preddefinovaný projekt „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ pod sloganom „Spolu s Rómami dosiahneme viac“. Projektovým partnerom mu bolo Európske Wergeland Centrum so sídlom v nórskom Oslo.

 

-     Vznikla vzdelávacia sieť a pedagógovia absolvovali inovatívne vzdelávanie 

„V rámci projektu sme vytvorili sieť 72 vzdelávacích inštitúcií naprieč celým Slovenskom. Vo svojej výchovno-vzdelávacej činnosti aktívne využívajú poznatky a učebné zdroje z rómskeho jazyka, rómskej kultúry a rómskej histórie. Pre 260 pedagógov z materských, základných i stredných škôl sme zrealizovali rôzne inovatívne vzdelávacie aktivity a vzdelávacie tréningy. Dozvedeli sa tak viac o rómskej kultúre a rómskej histórii. Mali možnosť naučiť sa rómsky jazyk na základnej komunikačnej úrovni a zdokonaliť sa v prípravách na vyučovacie hodiny s využitím poznatkov z týchto vzdelávaní,“ uvádza Jozef Facuna, manažér projektu Spolu s Rómami dosiahneme viac z NIVaM.

 

-     Rómsky jazyk, kultúra aj história sa stali dôležitou témou

A pokračuje aj ďalšími konkrétnymi číslami. S príkladmi dobrej praxe z realizácie kurikúl rómskeho jazyka, rómskej kultúry a rómskej histórie v rámci školského vzdelávacieho programu sa oboznámilo 80 riadiacich pracovníkov. Zistili, aké konkrétne možnosti poskytujú jednotlivé štátne vzdelávacie programy. 

„V 9 vzdelávacích organizáciách sa nám podarilo zabezpečiť výučbu rómskeho jazyka. Žiaci spoznali históriu rómskeho jazyka a jeho štandardizovanú podobu, ale aj jeho dialekty. Rómsky jazyk tu učili pedagógovia, ktorí v rámci projektu absolvovali prípravu na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka. Úspešne ju absolvovali na jazykovej úrovni C1 v Štátnej jazykovej škole v Prahe,“ pokračuje Facuna.  

Súčasťou aktivít projektu bolo aj inovatívne vzdelávanie s názvom Interkultúrne vzdelávať v školách so žiakmi z rómskych komunít. Absolvovalo ho 80 pedagogických zamestnancov vrátane učiteľov, asistentov učiteľov a vychovávateľov.

 

-     Vznikol priestor na realizáciu vlastných akčných plánov

Facuna spomína aj študijnú návštevu v Európskom Wergeland Centre v nórskom Oslo. Zúčastnilo sa jej 60 pedagogických, odborných a výskumných pracovníkov. Rozšírili si interkultúrne kompetencie, čím sa pripravili na realizáciu vlastných akčných plánov so zameraním na budovanie demokratického a inkluzívneho školského prostredia pre všetkých. „V rovnakej téme implementovalo ďalších 60 pedagógov akčné plány ’šité na mieru’. Ich realizácia prebiehala počas jedného školského roka v 20 školách v rámci jedinečného vzdelávacieho podujatia Slovenská akadémia: Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých.“

 

-     Vzdelávali sa i žiaci. Vznikli nové učebné materiály 

Projekt zapojil do školských a vzdelávacích aktivít s rôznym zameraním až 2 000 žiakov. Zamerali sa na rómsky jazyk, rómsku kultúru, rómsku históriu, ľudské práva a demokratické občianstvo.

Učitelia a žiaci majú vďaka projektu k dispozícii 15 publikácií s rovnakou tematikou. Dostupné sú v elektronickej podobe. Bezplatne si ich môžu záujemcovia stiahnuť na vzdelávacom a metodologickom portáli www.spolu-together-jekhetane.sk. V printovej podobe bude vydaných pravdepodobne  16 000 kusov.

 

-     Výsledky projektu zazneli aj na odbornom podujatí

Ako Facuna spomenul, závery z projektu sa prezentovali na medzinárodnej vedeckej konferencii. „Pripravili sme ju pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov. Zúčastnilo sa jej viac ako 100 pedagogických a odborných zamestnancov z rôznych škôl a kútov Slovenska.“

 

 

NIVaM má ambície pokračovať v týchto aktivitách aj naďalej. Chce pripravovať kvalitné podmienky na vzdelávanie žiakov z rómskych komunít a umožniť im vzdelávať sa vo svojom materinskom jazyku. Je to cesta ako odstraňovať predsudky a stereotypy voči Rómom a tvoriť  bezpečné a inkluzívne školské prostredie pre všetkých v intenciách Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov.

 

Medzinárodná konferencia Spolu s Rómami dosiahneme viac | 8. – 9. apríla 2024 | tlačová správa |


Projekt „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť  ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ pod sloganom „Spolu s Rómami dosiahneme viac“ bol podporený v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov a financovaný z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Publikácie, ktoré sú výstupom projektu si môžete bezplatne objednať prostredníctvom online formulára

 

Projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov získal grant z Nórska prostredníctom Nórskych grantov v sume 1 105 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry, rómskej kultúry a rómskej histórie na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školských vzdelávacích programov škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania, demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Partner projektu: