Video: Záverečná medzinárodná konferencia inovatívneho vzdelávania učiteľov

Aktuality / 21.04.2024

V priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa konala záverečná medzinárodná konferencia inovatívneho vzdelávania učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov, známeho pod sloganom "Spolu s Rómami dosiahneme viac"

8. apríl - Medzinárodný deň Rómov.

Deň, kedy oslavujeme bohatú kultúru, históriu a tradície rómskeho národa!  Práve v tento deň sa konala záverečná konferencia preddefinovaného projektu "Spolu s Rómami dosiahneme viac", podporeného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR v rámci programu "Miestny rozvoj a inklúzia". Na konferencii boli predstavené výsledky projektu v troch oblastiach:

- Systémová podpora zavádzania rómskeho jazyka a literatúry do školských vzdelávacích programov.

- Podpora interkultúrneho vzdelávania.

- Podpora inkluzívneho vzdelávania a demokratického školského prostredia.

Cieľom projektu bolo:

- Pripraviť pedagógov na prácu so žiakmi z rómskych komunít. 

- Vytvoriť podporné učebné materiály z rómskeho jazyka, kultúry a histórie.

- Pripraviť učiteľov na jazykovú skúšku z rómskeho jazyka.

Informačný leták o projekte 

Video zo záverečnej medzinárodnej konferencie  inovatívneho  vzdelávania učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov, známeho pod sloganom "Spolu s Rómami dosiahneme viac" si môžete pozrieť tu:

Vďaka projektu sa podarilo zaviesť inovatívne vzdelávacie metódy, ktoré posilňujú identitu rómskych žiakov a zdôrazňujú význam vzdelávania v materinskom jazyku. 

Projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov získal grant z Nórska prostredníctom Nórskych grantov v sume 1 105 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry, rómskej kultúry a rómskej histórie na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školských vzdelávacích programov škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania, demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Partner projektu: